0
0
Subtotal: 0,00 

No hi ha productes a la cistella.

No hi ha productes a la cistella.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

A THE ESSENTIAL CLINIC, SLP ens preocupem per la privadesa i la transparència.

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

THE ESSENTIAL CLINIC, SLP

B06925283

RAMBLA CATALUNYA 16, 2-2 – 08007 – BARCELONA

930 026 169 / 644 19 99 19

info@theessentialclinic.com 

 • Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades (DPD):

LAUDE CONSULTORIA I FORMACIÓ, SL

C/ SALVADOR ESPRIU 8, 17246, SANTA CRISTINA D’ARO

 dpo@laudeconsultoria.com 

 

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

 • Tractament de dades de clients: Gestió fiscal, comptable i administrativa de clients i fer el cobrament correctament, així com enviar comunicacions promocionals sobre els nostres productes i serveis. En cas que no faciliteu les vostres dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.
 • Tractament de dades de clients potencials i contactes: Realitzar la gestió de clients potencials que s’han interessat sobre els nostres productes i/o serveis, així com altres contactes comercials i realitzar, si escau, l’enviament de comunicacions promocionals inclusivament per via electrònica. En cas que no faciliteu les vostres dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.
 • Tractament de dades de subscriptors a la Newsletter: Realitzar l’enviament de la nostra Newsletter i altres comunicacions promocionals d’interès per als subscriptors. En cas que no faciliteu les vostres dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.
 • Tractament de dades de candidats a un lloc de treball: Gestionar els Curriculum Vitae rebuts i fer els processos de selecció de personal, entrevistes i altres tràmits necessaris per a la recerca del millor candidat possible a un lloc de treball determinat. En cas que no faciliteu les vostres dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.
 • Gestió de l’historial clínic del pacient: Realitzar la gestió de les dades dels pacients destinats a facilitar l’assistència sanitària, deixant constància de totes aquelles dades que, amb criteri mèdic, permetin el coneixement veraç i actualitzat de l’estat de salut

En cap dels tractaments no es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

Per quant de temps conservarem les vostres dades?

 • Tractament de dades de clients: Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·licite la supressió i, com a termini màxim, durant els anys necessaris per complir les obligacions legals.
 • Tractament de dades de potencials clients i contactes: Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·licite la supressió, sempre que siguin necessàries per a les finalitats descrites. Se suprimiran una vegada deixin de ser necessaris per a la finalitat descrita.
 • Tractament de dades de subscriptors a la Newsletter: Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·licite la supressió.
 • Tractament de dades de candidats a un lloc de treball: Dos anys des de la darrera interacció.
 • Gestió de l’historial clínic del pacient: Les dades es conservaran, com a mínim cinc anys comptats des de la data de l’alta de cada procés assistencial, segons consta a la normativa estatal vigent en la matèria (pot variar depenent de la legislació autonòmica). Per estar el centre a Catalunya, i conforme la seva normativa vigent, es conservarà per un període de 15 anys a comptar de la data de l’alta assistencial per a la conservació dels documents següents: els fulls de consentiment informat, els informes d’alta, els informes quirúrgics, les dades relatives a l’anestèsia, els informes d’exploracions complementàries i els informes d’anatomia patològica.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Us indiquem la base legal per al tractament de les vostres dades:

 • Tractament de dades de clients:
  • Execució d’un contracte: Gestió fiscal, comptable i administrativa de clients, així com fer el cobrament correctament (RGPD art. 6.1.b).
  • Interès legítim del Responsable: Enviament de comunicacions promocionals fins i tot per via electrònica. (RGPD Considerant 47, LSSICE art. 21.2).
 • Tractament de dades de potencials clients i contactes:
  • Execució d’un contracte: Gestió de clients potencials que s’han interessat sobre els nostres productes i/o serveis. (RGPD, art. 6.1.b).
  • Consentiment de l’interessat: Enviar comunicacions promocionals, inclusivament per via electrònica. (RGPD, art. 6.1.a, LSSICE art.21).
  • Interès legítim del Responsable: Gestió de les dades de contacte professionals (LOPDGDD art.19, RGPD art. 6.1.f).
 • Tractament de dades de subscriptors a la Newsletter:
  • Consentiment de l’interessat: realitzar l’enviament de la nostra Newsletter i altres comunicacions promocionals d’interès per als subscriptors (RGPD, art. 6.1.a, i LSSICE art.21).
 • Tractament de dades de candidats a un lloc de treball:
 • Execució d’un contracte: Gestió dels Curriculum Vitae lliurats pel candidat per fer els processos de selecció de personal per a la recerca del millor candidat possible a un lloc de treball determinat. (RGPD art. 6.1.b).
 • Gestió de l’historial clínic del pacient:
  • Execució d’un contracte: Prestar els serveis assistencials sol·licitats pel pacient. (RGPD arts. 6.1.by 9.2.h).
  • Compliment d’una obligació legal: Pel que fa al contingut, ús i conservació de les dades de la història clínica. (Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l’autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d’informació i documentació clínica; RGPD arts. 6.1.ci 9.2.h). Pel que fa al període de conservació concret a Catalunya per a determinades dades (Llei 16/2010, del 3 de juny, de modificació de la Llei 21/2000, del 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent a la salut i l’autonomia del pacient, i la documentació clínica art. 12.4)

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

 • Tractament de dades de clients:
  • Administració Tributària, amb la finalitat de complir les obligacions legals (requisit legal)
  • Entitats financeres, amb la finalitat de fer els cobraments (requisit contractual)
 • Tractament de dades de potencials clients i contactes: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
 • Tractament de dades de subscriptors a la Newsletter:
  • Sendinblue , Societat per Accions Simplificada (Société par actions simplifiée ) amb domicili social a 7 rue de Madrid, 75008 Paris, France, amb la finalitat d’enviament recurrent de Newsletter i altres comunicacions comercials als clients (requisit contractual)
 • Tractament de dades de candidats a un lloc de treball: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
 • Gestió de l’historial clínic del pacient:
  • Doctors autònoms o altres centres mèdics, amb la finalitat de prestar el servei/assistència sanitària requerida pel pacient (requisit contractual).
  • Laboratoris protètics, amb la finalitat d’elaborar les pròtesis, motlles o accessori que el pacient requereixi per al seu tractament (requisit contractual)

 

Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països a cap dels tractaments.

Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a THE ESSENTIAL CLINIC, SLP estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. Igualment, té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas, THE ESSENTIAL CLINIC, SLP deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podreu exercir materialment els vostres drets de la següent forma: dirigint-vos a RAMBLA CATALUNYA 16, 2-2 – 08007 – BARCELONA oa info@theessentialclinic.com .

Quan es faci l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat es pot oposar al tractament de les dades amb aquesta finalitat.

Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del vostre lloc web: www.aepd.es .

Com hem obtingut les vostres dades?

Les dades personals que tractem a THE ESSENTIAL CLINIC, SLP procedeixen del propi interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

 • Tractament de dades de clients:
  • Dades identificatives.
  • Dades de contacte (adreces postals i electròniques)
  • Dades econòmiques (en els pagaments amb targeta bancària)
 • Tractament de dades de potencials clients i contactes:
  • Dades identificatives.
  • Adreces postals i electròniques.
 • Tractament de dades de subscriptors a la Newsletter:
  • Adreces postals i electròniques.
 • Tractament de dades de candidats a un lloc de treball:
  • Dades identificatives.
  • Adreces postals i electròniques.
  • Informació comercial
 • Gestió de l’historial clínic del pacient:
  • Dades identificatives

Història clínica (dades d’identificació del malalt i de l’assistència, dades clinicoassistencials , etc.)

Cistella de la compra